ACCOUNTANTSKANTOOR VERSTRAETE BV

 

 

 

Topics – Aansprakelijkheden

Algemeen inzake aansprakelijkheden

In principe zijn bestuurders van vennootschappen niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevat evenwel verschillende artikelen die de beperking van aansprakelijkheid doorbreken: iedere bestuurder is individueel aansprakelijk voor kennelijke bestuurs-fouten (bij duidelijk onvoorzichtig, onzorgvuldig of onprofessioneel gedrag).

Kortom, van bestuurders wordt vereist dat ze handelen als een 'voorzichtig en redelijk persoon' (vroeger ‘goede huisvader’), met respect voor wettelijke normen en bepalingen.

Aansprakelijkheidsgronden

Bij de uitoefening van een bestuursmandaat kan men aansprakelijk gesteld worden door het burgerlijk recht, door het vennootschapsrecht (niet –tijdige neerlegging van de jaarrekening, verderzetten van een verlieslatende activiteit, miskenning van de procedure bij tegenstrijdige belangen, niet respecteren van netto-actief- en liquiditeitstest voor uitkeringen, niet tijdig bijeenroepen van de algemene vergadering in het kader van de alarmbelprocedure, ..), door het fiscaal recht (niet –betaling van bedrijfsvoorheffing en/of BTW), door het sociaal recht (niet-betaling van sociale bijdragen) alsook door het strafrecht (misdrijven, overtredingen van het Wetboek van Vennootschappen, zoals het niet tijdig voorleggen van de jaarrekening aan de algemene vergadering).

Aansprakelijkheid en milieu

Van leidinggevenden en individuele bestuurders met beslissingsbevoegdheid en macht over technische aspecten van de bedrijfsvoering, zoals de naleving van milieuvergunningsnormen, wordt verwacht dat zij milieu –inbreuken verhinderen of er een einde aan stellen.

Doen zij dit niet, dan komt hun strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang, ongeacht of zij zich hierbij hebben laten bijstaan of adviseren door, onder meer, milieucoördinatoren.