ACCOUNTANTSKANTOOR VERSTRAETE BV

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

I. – TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen ons en de cliënt.

Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang. Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangesproken voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hem werden aanvaard.

Met “de beroepsbeoefenaar”, “wij” of “ons” wordt verwezen naar Accountantskantoor Verstraete BV, accountant -belastingconsulent, met zetel te 9881 Aalter, Ter Goedingen 25 met KBO nummer 0465.593.466 en de verwijzingen ernaar in deze Algemene Voorwaarden zullen dienovereenkomstig geïnterpreteerd dienen te worden.

II. – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

- hetzij op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbrief door ons in ontvangst wordt genomen en wij hem mede hebben ondertekend,

- hetzij op het moment dat wij met de uitvoering van de opdracht aanvangen op verzoek van de cliënt, indien dit vroeger zou plaatsvinden.

Indien de beroepsbeoefenaar de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief voor zover deze contractuele documenten aan de cliënt werden overgemaakt.

III. – DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Terugkerende opdrachten - recurrente

3.1.1. Definitie

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: alle opdrachten die een repetitief karakter hebben en die dus niet vallen onder de definitie voorzien in punt 3.2.1 van 'niet-recurrente’ opdrachten.

3.1.2. Duur en einde van de overeenkomst

Tenzij de opdrachtbrief hiervan afwijkt, wordt de overeenkomst voor recurrente opdrachten geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, onder de volgende voorwaarden:

- de opzegging dient per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de andere partij,

- behalve bij onmiddellijke beëindiging om bepaalde redenen als vermeld in 4.1 en 4.2 hierna, bepalen partijen in onderling overleg de duur van de opzeggingstermijn, die evenwel maximaal 3 maanden kan bedragen.

Deze termijn kan, ter keuze van de cliënt als hij de opzeg geeft, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 25% van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door de beroepsbeoefenaar werden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar.

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de beëindiging van de overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

3.2. Eénmalige of afzonderlijke opdrachten – niet recurrente

3.2.1. Bepaling

Onder niet recurrente opdrachten wordt verstaan: een niet repetitief eenmalige opdracht die na uitvoering ervan afgelopen is.

3.2.2. Duur en einde van de overeenkomst

Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

In toepassing van art. 1794 B.W., en desgevallend, in afwijking van art. 2004 B.W., heeft de cliënt het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan de beroepsbeoefenaar van:

- de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden,

- alles wat de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25% van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.

3.3. Afhandeling

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.

IV. – ONMIDDELIJKE BEEINDIGING OM BEPAALDE REDEN(EN)

4.1. In alle gevallen kan de beroepsbeoefenaar de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

- omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen,

- omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken,

- de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.2.) en in de opdrachtbrief,

- in geval van insolventieprocedure, ontbinding, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen van cliënt.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de cliënt te worden medegedeeld. Naargelang de omstandigheden kan de beroepsbeoefenaar zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt.

Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst de beroepsbeoefenaar de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.

4.2. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

4.3. De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien de beroepsbeoefenaar kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.1.) en in voorkomend geval in de opdrachtbrief, uit te voeren. Hij zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan de beroepsbeoefenaar.

V. – OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig artikel 7 hieronder, is de beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

De beroepsbeoefenaar brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, werken dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt binnen de drie maanden, en waarvoor de beroepsbeoefenaar opdracht had gekregen, wijst hij de cliënt hierop.

Alle kosten en lasten (inclusief boetes en schadevergoedingen) voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

VI. – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

6.1. Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar

De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het ITAA (Insitute for Tax Advisors and Accountants), rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

De beroepsbeoefenaar kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.

De beroepsbeoefenaar heeft niet de verplichting om ervoor te zorgen dat de diensten werden verleend in overeenstemming met de wetten van een vreemd rechtsgebied, of om te melden dat gedurende de periode waarop de overeenkomst betrekking heeft, de cliënt niet aan alle op hem toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten heeft voldaan, of om te bewerkstelligen dat de cliënt, gedurende de periode waarop de overeenkomst betrekking heeft, ten volle voordeel heeft gehaald uit enige investeringshulp, subsidies, toelagen allerhande of andere voordelen of opportuniteiten, geboden door om het even welke wet of reglementering.

Evenmin is hij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.

Behoudens afwijking in de opdrachtbrief is de opdracht niet specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.
Behoudens afwijking in de opdrachtbrief is de beroepsbeoefenaar niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.
De cliënt aanvaardt dat de beroepsbeoefenaar voor de uitvoering van zijn opdracht een beroep doet op om het even welke onderaannemer, medewerker. 
De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden overeenkomstig de geldende wetgeving, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

6.2. Rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe:

- de beroepsbeoefenaar alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen(*);

- de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten;

- elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van de beroepsbeoefenaar;

- indien de beroepsbeoefenaar hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;

-na te gaan of de door de beroepsbeoefenaar geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van laattijdig indienen van documenten of van onvolledig of verkeerd invullen van de documenten, wanneer de cliënt één van bovenstaande verplichtingen niet nakomt.

(*) Termijnen voor aflevering van de documenten:

- BTW –aangifte: 8 werkdagen voor de gewone indieningstermijn

- BTW intracommunautaire aangifte: 8 werkdagen voor de gewone indieningstermijn

- Aangifte personenbelasting: 1 maand voor de gewone indieningstermijn

- Aangifte vennootschapsbelasting: 1 maand voor de gewone indieningstermijn


6.3. Herroepingsrecht van de cliënt (indien van toepassing)

De cliënt – indien deze beschouwd moet worden als een consument in de zin van de wet ter bescherming van de consument - beschikt over een bedenktijd van 2 weken te rekenen vanaf de ondertekening van de opdrachtbrief waarin hij op elk moment een einde kan maken aan de contractuele relatie zonder enige kennisgeving of schadevergoeding.

6.4. Verbod op afwerving

Tijdens de duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, zullen partijen geen personeel of medewerkers van de andere partij , betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst nemen of rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaamheden laten uitvoeren buiten het kader van de overeenkomst behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tussen partijen.

VII. – ERELONEN

7.1. Bepaling van de kosten en erelonen

De erelonen en kosten worden vastgesteld in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. De erelonen en kosten zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

7.2. Betalingsvoorwaarden

Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

- een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002,

- een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 50,- EUR.

7.3. Voorschotten

De beroepsbeoefenaar kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.

7.4. Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de beroepsbeoefenaar. Indien geen (tijdige) betwisting de beroepsbeoefenaar bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

VIII. – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEROEPSBEOEFENAAR

8.1 Beperking van de aansprakelijkheid

Wij zien erop toe dat de diensten worden geleverd in overeenstemming met de deontologische en beroepsnormen van ons Instituut en rekening houdende met de geldende wet- en regelgeving bij de uitvoering van de opdrachten.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van latere wijzigingen - eventueel met terugwerkende kracht - van deze wettelijke en regelgevende bepalingen.
Overeenkomstig het gewoonterecht, kan onze aansprakelijkheid enkel worden ingeroepen voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door ons werden aanvaard.
Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de vergissingen en beroepsfouten die door om het even wie zouden zijn begaan voordat de opdrachtbrief van kracht werd.

8.2 Verzekering van de beroepsbeoefenaar

Conform de geldende wetgeving laat de beroepsbeoefenaar zijn professionele burgerlijke aansprakelijkheid dekken door een verzekeringscontract dat is goedgekeurd door de Raad van het Instituut.
De dekking is beperkt tot de geleden schade en tot maximaal vijf maal het bedrag van de gefactureerde honoraria voor de dienstverleningen die aan de oorsprong liggen van de schade.
Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract.
Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.
Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de  beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

IX. PRIVACY – VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Cliënt bevestigt, de voorwaarden van onze privacyverklaring te hebben aanvaard en kennis te hebben genomen van de mogelijkheid tot raadpleging via onze website www.verstraeteluc.be.

X. ELEKTRONISCH OVERMAKEN VAN GEGEVENS

Gedurende de diensten, kunnen de partijen elektronisch communiceren. Partijen erkennen dat geen enkel systeem of procedure het risico van deze vorm van communicatie kan uitsluiten.
Partijen bevestigen dat ze die risico’s aanvaarden, het gebruik van elektronische communicatie geldig toelaten, en overeenkomen om alle beschikbare en passende middelen te gebruiken om de meest verspreide virussen op te sporen alvorens informatie langs elektronische weg door te zenden.
Elke partij zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van haar eigen systemen en belangen met betrekking tot elektronische communicaties, en geen enkele partij zal aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies, vergissing of verzuim die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van elektronische communicatie tussen de partijen.

XI.- TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van de beroepsbeoefenaar is gevestigd.

Betwistingen met betrekking tot kosten en erelonen mogen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants), die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg gewezen en zonder procedurekosten.